Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Dla rodziców

Dla rodziców

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

będą odbywały się w następujących dniach:

 

14 września 2020 r.

12 października 2020 r., w godz. 15.00 - 17.00

9 listopada 2020 r., w godz. 15.00 - 17.00

14 grudnia 2020 r., w godz. 15.00 - 17.00

28 stycznia 2021 r.

O kolejnych spotkaniach z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021 będziemy informować na bieżąco.


Link do pliku zawierającego KARTĘ PRAW RODZINY


 

Informacja dla Rodziców!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach informuje, że  od dnia 15.05.2020 r. w sekretariacie szkoły w godz. 8.30 do 14.30 rodzice naszych uczniów będą mogli odebrać informację o dostępie do Librusa i indywidualne loginy do kont.

Umożliwią one dostęp do podglądu np. ocen z poszczególnych przedmiotów.

Odbiór należy potwierdzić podpisem na stosownym dokumencie.

                                                                                    Ewa Zabrzewska – dyrektor szkoły

 


 

Szanowni Państwo!

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek  systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. nauczyciele Szkoły Podstawowej  im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach będą prowadzić nauczanie na odległość realizując podstawę programową.

Nauczyciele dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak,  by dostosować go do wybranej metody kształcenia.

            Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele przedmiotów przygotowują materiał do kształcenia na odległość i z wykorzystaniem dostępnych kanałów, metod i technik przekazu. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń, uwzględniają diagnozę dostępności sprzętu elektronicznego w środowisku rodzinnym ucznia.

           Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia metodyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon)  i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

            Kształcenie na odległość powinno być prowadzone z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

           W okresie kształcenia na odległość uczniowie będą korzystać z różnorodnych materiałów przygotowanych przez nauczycieli i rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ( np. www.epodręczniki.pl www.zdalnelekcje) oraz proponowanych przez wydawnictwa, programów i audycji emitowanych w publicznych mediach.

            Po dokonanej diagnozie mobilności technicznej, umiejętności uczniów nauczyciel dostosowuje metody i techniki przekazu na linii uczeń – nauczyciel.

            Wychowawcy klas pozostają w stałym kontakcie ze swoimi uczniami i ich rodzicami, przekazując  wskazówki dotyczące pracy zdalnej, informacji o  sposobach motywacji dzieci do systematycznej pracy, informacji o sposobie monitorowania i sprawdzania wiedzy i umiejętności  ucznia oraz postępy w nauce, informacji  o organizacji miejsca i warunków do pracy zdalnej dziecka, informacji o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

            Realizacja podstawy programowej będzie odbywała się na podstawie dotychczasowego tygodniowego rozkładu zajęć.

            Nauczyciel organizując procesy dydaktyczny dostosowuje czas pracy do potrzeb psychofizycznych uczniów i z uwzględnieniem zasad bezpiecznego  korzystania przez ucznia z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej (komputer, telefon , itp.).

           Za pomocą ustalonych sposobów i form pracy z uczniem oraz współpracy z jego rodzicami, nauczyciel przekazuje treści programowe, dzieląc część czasu pracy na bieżące konsultacje              z uczniami oraz uwzględniając pracę samodzielną uczniów.

           Nauczyciel może przesłać uczniom samodzielnie opracowany materiał, w którym uwzględni temat zajęć, wpis – notatkę do zeszytu, formę przekazu nowych treści, np. prezentację, link do filmików wyjaśniających czy instruktażowych, itp., przemyślaną pracę do samodzielnego wykonania przez ucznia, formę i termin przekazania prac do sprawdzenia i kryteria oceny wykonanej pracy.

            Przy procesie oceniania wykonywanych prac i postępów ucznia nauczyciel uwzględnia następujące kwestie:

            - terminowość, poprawność, systematyczność i sumienność wykonanej pracy, którą należy odesłać we wcześniej ustalony z nauczycielem  sposób i w wyznaczonym terminie,

            - aktywność ucznia wykazywana podczas  pracy on-line, na czacie itp.

           - realizację dodatkowych zadań proponowanych przez nauczyciela.

           Jeżeli nauczyciel pracuje z grupą on-line, to wcześniej ustala z grupą czas łączności.

          

           Drodzy Rodzice,  dyrektor szkoły, wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów pozostają do Państwa dyspozycji i liczą na owocną współpracę w tej nowej i trudnej rzeczywistości.

           Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, propozycje i spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej.


 

NA GÓRĘ