Zajęcia otwarte - 11. 03. 2011 r.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

ZINTEGROWANYCH DLA KLASY I 

PRZEPROWADZONYCH W DNIU 11. 03. 2011R.

PRZEZ MGR ANNĘ MACIOSZEK

 

TEMAT BLOKU: Pomagamy innym

TEMAT ZAJĘĆ: Co wiemy o naszym zdrowiu?

ZAPIS DO DZIENNIKA:

Tworzenie mapy skojarzeń z pojęciami: ZDROWIE i CHOROBA. Wypowiedzi uczniów na temat samopoczucia człowieka zdrowego i chorego. Inscenizacja wiersza W. Grodzieńskiej „ Chory kotek”. Omówienie treści wiersza. Rozwiązywanie w parach wybieranki literowej. Odczytywanie haseł- nazw chorób układu oddechowego. Poznanie budowy układu oddechowego. Śpiewanie piosenki „Wstrętna grypa”. Grupowe tworzenie plakatów przedstawiających przyczyny, objawy, sposoby leczenia i profilaktyki chorób układu oddechowego. Prezentacja pracy grup. Rozwiązywanie zadań tekstowych- obliczenia zegarowe. Ewaluacja zajęć.  


 

CELE:

W wyniku aktywnego uczestnictwa uczeń:

- opowiada treść tekstu pt. „Bajka o koniku polnym i mrówce”;

- czyta głośno, wyraziście

- przyporządkowuje napisy dotyczące samopoczucia człowieka zdrowego i  chorego do haseł: ZDROWIE i CHOROBA;

- wypowiada się na temat samopoczucia człowieka zdrowego i chorego;

- inscenizuje treść wiersza „Chory kotek”;

- udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści wiersza;

- rozwiązuje wybierankę literową z hasłem- nazwą choroby układu oddechowego;

- poznaje budowę układu oddechowego;

- śpiewa poznaną piosenkę;

- tworzy w grupie plakat o określonej treści;

- prezentuje pracę grupową;

- współpracuje w małej grupie;

- czyta ze zrozumieniem treść zadań tekstowych;

- rozwiązuje zadania tekstowe;

- zaznacza i odczytuje godziny na zegarze;

- wyraża opinię na temat zajęć wypełniając kartę ewaluacyjną.

FORMY PRACY:

- praca indywidualna jednolita;

- praca indywidualna zróżnicowana;

- praca w parach zróżnicowana;

- praca grupowa jednolita;

- praca zbiorowa.


 

METODY PRACY:

 

MEDIA EDUKACYJNE:

 • ·        elementy do utworzenia mapy pojęciowej: słońce, promyki, chmura,  kropelki;
 • ·        rekwizyty do inscenizacji treści wiersza W. Grodzieńskiej pt: ,,Chory kotek’’;
 • ·        treść wiersza ,,Chory kotek”;
 • ·        wybieranka literowa do pracy w parach;
 • ·        kartki z nazwami chorób do przypięcia na tablicy;
 • ·        plansza przedstawiająca budowę układu oddechowego;
 • ·        płyta CD z nagraniem piosenki ,,Wstrętna grypa”;
 • ·        magnetofon;
 • ·        kredki,
 • ·        kartony do rysowania;
 • ·        plakaty;
 • ·        zadania tekstowe;
 • ·        karty ewaluacyjne.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I.   Nawiązanie do tematyki zajęć, sprawdzenie pracy domowej – opowiadanie o mrówce i koniku polnym na podstawie tekstu pt: ,,Bajka o koniku polnym i mrówce”.

II. Rozmowa w parach na temat ,,Co kojarzy się wam ze zdrowiem, a co kojarzy się wam z chorobą?’’.

III. Tworzenie mapy skojarzeń z pojęciami ZDROWIE i CHOROBA.

     Uczniowie otrzymują od nauczyciela ,,kropelki’’ i ,,promyczki’’ odczytują zapisy i przypinają na tablicy. Zapisy na kropelkach przypinają pod chmurą z napisem CHOROBA, a napisy na promyczkach pod słonkiem  z napisem ZDROWIE.

IV .Rozmowa z uczniami:

      - Dlaczego takie symbole pojawiły się na tablicy?

      - Co czujecie, gdy jesteście zdrowi?

      - Co czujecie, gdy chorujecie?

      - Co było przyczyną waszej choroby?

V.  Inscenizacja wiersza ,,Chory kotek’’ W. Grodzieńskiej.

 VI. Wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów:

        dreszcze

        gorączka

        opukał

        zdrowy, jak pszczółka.

VII. Omówienie treści wiersza.

   - Co robił kotek w czasie deszczu?

   - Jakie były skutki lekkomyślnego postępowania kotka?

   - Co zrobiła mama kotka?

   - W jaki sposób zatroszczył się o synka tata?

   - Co zalecił pan doktor kotkowi?

   - Co poradził pan doktor kotkowi?

VIII. Rozwiązanie w parach wybieranki literowej, poznanie nazw chorób układu  oddechowego – astma, grypa, gruźlica, zapalenie gardła, zapalenie krtani,  zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc.

       Głośne odczytanie rozwiązania , przypięcie na tablicy (wokół chmury) karteczki z nazwą choroby.

IX. Prezentacja planszy przedstawiającej budowę układu oddechowego.

X. Grupowe śpiewanie piosenki pt: ,,Wstrętna grypa’’.

 XI. Grupowe tworzenie plakatów:

      Dlaczego chorujemy?

      Jak rozpoznajemy choroby?

      Jak leczymy choroby?

      W jaki sposób zapobiegamy chorobom?


 

     Uczniowie w 4 grupach 3- 4 osobowych wykonują na jednym, wspólnym dla  grupy kartonie rysunki ilustrujące:

      - przyczyny chorób;

      - objawy chorób;

      - sposoby leczenia chorób;

      - sposoby zapobiegania chorobom układu oddechowego. 

XII. Prezentacja na forum klasy efektów pracy grupowej.

     Uczniowie nazywają rysunki wykonane przez siebie, nauczyciel zapisuje       nazwy na plakacie.

 XIII. Omówienie powstałej na tablicy ekspozycji:

        CHOROBA – PRZYCZYNY- OBJAWY- LECZENIE- ZAPOBIEGANIE- ZDROWIE.

XIV. Rozwiązywanie zadań tekstowych- obliczenia zegarowe.

XV. Zadanie pracy domowej.

        Zadanie pracy domowej- wyjaśnienie polecenia, rozdanie kart.

XVI. Ewaluacja zajęć.

        Termometr- wypowiedzi chętnych uczniów na temat zajęć.

      

NA GÓRĘ