Zajęcia otwarte - 25. 03. 2011 r.

      SCENARIUSZ ZAJĘĆ

ZINTEGROWANYCH DLA KLASY III

 

OPRACOWANYCH PRZEZ MGR ANNĘ GARSTKA

 I PRZEPROWADZONYCH W DNIU 25 .03 2011R.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. LEOKADII OSTROWSTROWSKIEJ

W BOBROWNIKACH 

                                              

PROPOZYCJA SPOSOBU REALIZACJI WYBRANYCH TREŚCI

 PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

,,ZADBAJ O SWOJE PŁUCA’’ 

 

Temat dnia: Zadbaj o swoje płuca.

Zapis do dziennika:

Wypowiedzi uczniów na temat obejrzanej inscenizacji pt.: „Chory kotek” w wykonaniu uczniów klasy I. Czytanie z podziałem na role tekstu pt.: „Świat bakterii”. Rozmowa na temat treści tekstu ukierunkowana pytaniami nauczyciela. Grupowe wyszukiwanie informacji na określony temat – korzystanie z literatury popularno-naukowej. Indywidualne i grupowe ćwiczenia oddechowe. Zabawa matematyczna „Świat bakterii”. Dodawanie sposobem pisemnym w zakresie 10 000. Tworzenie mini-poradnika „Zadbaj o swoje płuca” – praca w grupach. Zespołowe śpiewanie piosenki pt.: „Zdrowe dzieciaki”. Ewaluacja zajęć. Rozdanie uczniom zakładki i ulotek propagujących program profilaktyczny „Zadbaj o swoje płuca”.

Cele zajęć:

W wyniku aktywnego udziału w zajęciach uczeń:

- słucha tekstu wiersza inscenizowanego przez młodszych kolegów;

- odpowiada na pytania nauczyciela związane z treścią inscenizacji;

- czyta tekst z podziałem na role;

- wypowiada się na temat treści tekstu;

- poznaje wybrane bakterie chorobotwórcze i pożyteczne dla zdrowia;

- wie, co to jest zapalenie płuc;

- zna bakterie wywołujące zapalenie płuc;

- korzysta z różnych źródeł informacji;

- czyta ze zrozumieniem tekst popularno-naukowy;

- prezentuje zdobyte informacje na forum klasy;

- wykonuje ćwiczenia oddechowe;

- tworzy liczby trzycyfrowe;

- dodaje sposobem pisemnym w zakresie 10 000;

- wie, jak dbać o płuca;

- tworzy w grupie mini-poradnik pt. „Zadbaj o swoje płuca”;

- współpracuje w grupie;

- prezentuje na forum klasy efekty pracy grupowej;

- śpiewa zespołowo piosenkę pt. „Zdrowe dzieciaki”;

- interpretuje ruchem treść piosenki;

- poznaje zakładkę i ulotki propagujące program profilaktyczny

  „Zadbaj o swoje płuca”;

- wyraża opinię na temat przydatności zajęć dla zdrowia własnego i innych.

  

Metody:

- metody asymilacji wiedzy - uczenie się przez przyswajanie:

  pogadanka, opowiadanie nauczyciela, praca z tekstem;

- metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy – elementy metody

  problemowej;

- metody waloryzacyjne – uczenie się przez przeżywanie; metody impresyjne,

  metody ekspresyjne;

- metody praktyczne – uczenie się przez działanie; metody ćwiczebne,

  metody realizacji zadań wytwórczych.

Formy pracy:

- praca indywidualna jednolita;

- praca indywidualna zróżnicowana;

- praca grupowa jednolita;

- praca zbiorowa.

Media edukacyjne:

- inscenizacja wiersza Wandy Grodzieńskiej pt.: „Chory kotek”;

- tekst „Świat bakterii” dla każdego ucznia;

- informacje o wybranych bakteriach;

- zdjęcia bakterii w powiększeniu;

- literatura popularno-naukowa;

- plansza edukacyjna „Układ oddechowy”;

- różnokolorowe piórka, piłeczki pingpongowe, rurki plastikowe,

- sylwety „kropli wody”;

- klej;

- masa samoprzylepna;

- markery,

- szary papier,

- magnesy;

- płyta CD z nagraniem piosenki;

- magnetofon;

- karta ewaluacyjna dla każdego ucznia;

- zakładki i ulotki propagujące program profilaktyczny „Zadbaj o swoje płuca”.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Liczba uczniów: 18

Przebieg zajęć:

1.     Powitanie. Zapowiedź wizyty kolegów i koleżanek z klasy I.

2.     Wysłuchanie i obejrzenie przez uczniów klasy III  inscenizacji wiersza Wandy Grodzieńskiej „Chory kotek” w wykonaniu uczniów klasy I.

3.     Wypowiedzi uczniów na temat treści inscenizowanego wiersza.

Kto jest bohaterem wiersza?

Co przydarzyło się kotkowi?

Dlaczego kotek zachorował?

Jaki układ organizmu zwierzątka został zaatakowany przez chorobę?

Co lub kto może chorować? Czy tylko zwierzęta chorują?

(wszystkie organizmy żywe: zwierzęta, rośliny, ludzie)

Co może być przyczyną chorób organizmów żywych?

 

4.     Czytanie z podziałem na role tekstu pt. „Świat bakterii” – sprawdzenie pracy domowej:

a) Ustalenie listy osób potrzebnych do czytania:

    narrator

    lekarz

    dwoinka

    gronkowiec złocisty

    paciorkowiec mleczny

 

b) Przydział ról do czytania:

    Nauczyciel wybiera narratora, narrator wybiera do czytania kolejną   

    osobę, wybrana osoba następną itd.

c) Określenie zadań dla pozostałych uczniów w klasie:

   Zadaniem pozostałych uczniów jest:

   -  podkreślenie w tekście  niezrozumiałych pojęć i wyrazów,

   -  uważne wysłuchanie tekstu  w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.

 

 d) Prezentacja pięknego czytania z podziałem na role na forum klasy.

 5.     Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i wyrazów ilustrowane zdjęciami: dwoinka, gronkowiec złocisty, paciorkowiec mleczny, zapalenie płuc.

 6.   Wypowiedzi uczniów na temat treści tekstu pt. „Świat bakterii” ukierunkowane pytaniami nauczyciela:

           - W jaki sposób w tekście został przedstawiony świat bakterii?

           - Czego dowiedzieliście się o bakteriach?

           - W jakich produktach występują bakterie pożyteczne dla zdrowia?

           - Jaką chorobę wywołały bakterie u bohatera opowiadania?

           - Dlaczego chłopiec nie mógł przyjmować gości?

           - Jaki układ organizmu chłopca został zaatakowany?

7.Praca w grupach według instrukcji (korzystanie z różnych źródeł  informacji zgromadzonych w klasie):

          Grupa I

           „Świat pod mikroskopem”, Neografia Martin 1994, str. 18 – 19.

          Bakterie

 

           Grupa II

           „Świat pod mikroskopem”, Neografia Martin 1994, str. 100 – 101.

           Płuca

 

          Grupa III

           Mike Lambourne, Twoje ciało, czyli jak jest zbudowany ludzki organizm

           i jak funkcjonuje, WSiP 1993, str. 26.

           Oddychanie

 

           Grupa IV

           Było sobie życie, Ciało człowieka,

           Jak jesteś zbudowany * Jak funkcjonuje twój organizm * Jak się leczyć,

           Płuca, Oddychanie, str. 20 – 21.

           Odruchy układu oddechowego

 

    Instrukcje dla grup:

    Grupa I

    Przeczytajcie tekst o bakteriach zamieszczony w książce „Świat pod mikroskopem” na stronach 18 i 19.

    Przygotujcie prezentację najistotniejszych informacji.

 

    Grupa II

    Przeczytajcie tekst zamieszczony w książce pt.: „Świat pod mikroskopem” na  stronach 100 i 101.

    Przygotujcie prezentację najważniejszych informacji.

 

    Grupa III

    Przeczytajcie tekst zamieszczony w książce pt. :Twoje ciało, czyli jak jest  zbudowany ludzki organizm i jak funkcjonuje” na  stronie 26.

    Przygotujcie prezentację najistotniejszych informacji.

 

    Grupa IV

    Przeczytajcie tekst zamieszczony w książce pt.: „Było sobie życie, Ciało człowieka, Jak jesteś zbudowany? Jak funkcjonuje twój organizm? Jak się leczyć, Płuca, Oddychanie” str. 20 – 21.

    Przygotujcie prezentację najważniejszych informacji.

         

8. Prezentacja przez  poszczególne grupy zdobytych wiadomości na temat funkcjonowania układu oddechowego z wykorzystaniem planszy

    „Układ oddechowy” (wykorzystanie wiedzy w praktyce).

9. Ćwiczenia oddechowe:

    - toczenie po ławce piłeczki pingpongowej poprzez dmuchanie  (zabawa w grupie),

    - „zdmuchiwanie świec” (zabawa indywidualna),

    - dmuchanie na podrzucone w górę piórko (zabawa indywidualna piórkami).

10. Zabawa matematyczna ,,Świat bakterii’’ – praca w trzech sześciosobowych grupach.

      Na ławkach leżą:

      - dwa komplety po 10 sylwet  „rozmytych” kropli wody wyciętych z niebieskiego papieru, na których zapisane są cyfry od 0 do 9  (na każdej sylwecie jedna cyfra),

      - rurka plastikowa dla każdego ucznia,

      - kartka papieru.

 

       Zadaniem każdego ucznia jest:

      - przeniesienie przy pomocy plastikowej rurki trzech „kropli wody” na  kartkę.

      - utworzenie i zapisanie liczby trzycyfrowej,

      - odczytanie powstałych liczb trzycyfrowych,

      - wspólne obliczenie sposobem pisemnym sumy ułożonych liczb  3-cyfrowych (praca w dwóch grupach trzyosobowych),

      - dodanie otrzymanych sum (praca całej grupy),

      - zapisanie otrzymanego wyniku na tablicy przez przedstawiciela każdej z trzech grup,

      - dodawanie trzech składników sposobem pisemnym,

      - odczytanie obliczonej sumy.


11. Próby udzielenia przez uczniów odpowiedzi na pytania:

      - Jak to się mogło stać, że bakterii jest tak dużo?

      - Jak należy postępować, aby uniknąć zakażeń bakteryjnych?  O co należy dbać?

12. Opracowanie mini- poradnika „Zadbaj o swoje płuca” – praca w 4 grupach.

      Opracujcie rady dla tych wszystkich, którzy chcą dbać o własne płuca.

 

       Grupa I     -  Higiena ciała.

       Grupa II    - Higiena odzieży.

       Grupa III   - Higiena otoczenia.

       Grupa IV  -  Higiena przygotowywania i spożywania posiłków.

13. Prezentacja przez poszczególne grupy opracowanego poradnika.

14. Zespołowe śpiewanie piosenki pt.: „Zdrowe dzieciaki”.

15. Wręczenie uczniom i gościom zakładki i ulotek propagujących program  „Zadbaj o swoje płuca”.

16. Zadanie pracy domowej.

      Zapoznaj najbliższych z dekalogiem zdrowia i opowiedz o dzisiejszych  zajęciach.

 

17. Ewaluacja zajęć – oś liczbowa od 0 do 6.

     Oceń przydatność dzisiejszych zajęć dla zdrowia Twojego i innych.  Własną ocenę zaznacz na osi.

NA GÓRĘ