Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spbobrowniki.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-11-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
• zdjęcia nie posiadają podpisów
• strona wyświetlana tylko w języku polskim, brak możliwości zmian języka
Jednocześnie czynimy starania, aby treści były zrozumiałe dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Charążka, e-mail: spbobrowniki@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (46) 838 66 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony ==> Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach mieści się w jednym budynku pod adresem Bobrowniki 126, 99- 418 Bełchów.

Do budynku szkoły prowadza 3 wejścia :   wejście nr 1 od strony ulicy, do którego prowadzą schody i podjazd dla niepełnosprawnych.  Wejście nr 2 – od strony parkingu i wejście nr 3 od strony boiska, do których prowadzą schody.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i niektóre pomieszczenia na parterze.                     

Przy pozostałych wejściach potrzebna jest pomoc osoby trzeciej. W budynku nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przy szkole znajduje się parking,  nie wyznaczono na nim miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku szkoły znajduje się sala gimnastyczna, do której jest dostęp od strony dolnego korytarza.  

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach szkoły nie ma pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

NA GÓRĘ